Köpvillkor

Priser och betalning

Varje produkt anges med pris exklusive moms. Vi fakturerar via PayPal med betalningsvillkor 30 dagar. Fakturan skickas elektroniskt via e-post och kan regleras med alla de betalningslösningar som PayPal erbjuder inklusive betalkort. Fakturan kan också regleras genom banköverföring till vår samarbetspartners bankkonto som anges på fakturan.

Privat Policy

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina person- eller företagsuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du kan enligt Personuppgiftslagen ha rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du ha rätt att begära rättning eller att informationen tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.

Licensvillkor

Licensvillkor - standardavtal för EconExact

EconExact 2016-08-21

Detta är ett avtal mellan licensinnehavaren, i avtalet benämnd kunden, och upphovsrättsinnehavaren Codevault Software Filial (516411-4752), i avtalet benämnd licensgivaren. Tillägg till detta avtal ska godkännas skriftligen av licensgivaren.

Med kund avses den juridiska eller fysiska person som angetts vid betalning av licensen.

Avtalet godkänns elektroniskt i samband med installation av aktuell produkt. Detta godkännande bekräftar att kunden har läst, förstått och accepterat villkoren i avtalet. Kunden förbinder sig att följa villkoren i avtalet för aktuell produkt från licensgivaren. Avtalet gäller endast under förutsättning att kunden betalar licensavgiften samt registrerar licensinnehavet hos licensgivaren. Avtal om licens (rätt att använda produkten) krävs för alla produkter.

I de fall kunden installerar produkten som en demoversion, testversion eller motsvarande, får produkten användas under den angivna tiden, utan att kunden förbinder sig att följa detta avtal vad gäller betalning och registrering av licensinnehav.

Licensvillkor

Villkoren gäller alla produkter från licensgivaren och oavsett om produkten tillhandahållits kostnadsfritt eller mot betalning. Vissa licenser gäller endast under en viss tidsperiod.

Licensvillkorens omfattning                                  

Avtalet ger kunden rätt, att för en dess användares räkning, installera och använda produkten på persondator eller motsvarande. Varje licens ger kunden rätt att ha produkten installerad samtidigt på upp till tio (10) datorer åt gången förutsatt att samtliga datorer endast används för kundens egna interna verksamhet. Med användare avses de individer som av kunden får rätt att använda den aktuella produkten för kundens egna interna verksamhetsändamål.

Produkten är endast avsedd att användas på datorer, med de operativsystem och de medlevererade komponenter, som angivits i systemkraven för aktuell produkt och version.

Kontinuerlig uppdatering till senaste versionen av programmet kan vara nödvändigt för att kunna använda programmet över längre tid.

Överlåtelse

Kunden får inte utan skriftligt godkännande från licensgivaren överlåta, kopiera, hyra ut, låna ut, sälja eller på annat sätt avyttra produkten. Det är inte heller tillåtet att överlåta avtalet till tredje part eller exportera produkten utan skriftligt godkännande från licensgivaren. Detsamma gäller om kunden blir fusionerad eller försatt i konkurs.

Licensgivaren äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annat bolag eller person.

Upphovsrättigheter

Licensgivaren är ägare till alla upphovsrättigheter till produkten/tjänsten med undantag av vissa specifika källkoder som licensgivaren inte har upphovsrättigheterna till. Detta gäller även den dokumentation, såväl elektronisk som tryckt, som hör till produkten. Kunden får inte göra förändringar i produktens kod inklusive disassemblering och dekompilering.

Dokumentation

All dokumentation räknas som en del av produkten/tjänsten och omfattas av samma regler om upphovsrätt som själva produkten. Dokumentation levereras normalt i elektroniskt format med produkten.

Information

Information kring produkten tillhandahålls i första hand via www.econexact.com. Information kan också lämnas via e-post.

Ansvarsbegränsning

Licensgivaren friskriver sig från allt ansvar för varje personskada, sakskada eller förmögenhetsskada som kan följa direkt eller indirekt av licensgivaren åtagande enligt detta avtal. Eventuell ersättning kan aldrig bli större än den erlagda avgiften för produkten/tjänsten. Detsamma gäller även vid driftstörningar, såväl planerade som oplanerade.

Övrigt

I och med att kunden godkänner detta avtal godkänner kunden att licensgivaren använder hos sig registrerade uppgifter, postadresser och e-postadresser för utskick av information som har betydelse för användandet av produkten samt information om övriga produkter som kan ha betydelse för kunden.

Force majeure

Parts åtagande gäller med reservation för händelser utanför parts kontroll såsom krig, terrordåd, arbetskonflikt, sabotage, eldsvåda, vattenskada, inbrott, myndighetsingripande eller liknande som försvårar eller omöjliggör för part att utföra service eller vidta åtgärder.

Tvist

Tvist angående detta avtal ska avgöras av Attunda Tingsrätt med tillämpning av svensk lag.